Nyheder

Genreralforsamling 2021


Torsdag d. 3. juni kl. 19:30 i Menighedslokalet i Fælleshuset Vedsted


Vedsted Kultur & Event indkalder til den årlige, ordinær generalforsamling.


Dagsorden i følge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen – 2 i ulige år
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuel


Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – dvs. senest torsdag d. 20. maj 2021.


Tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 27. maj 2021 til bestyrelsen.


Tilmelding og forslag mailes til Kasserer Kurt Busch på kbu@djabus.dk


NB! Hvis myndighedernes retningslinjer ikke tillader forsamling på min. 50 personer, vil generalforsamlingen blive afholdt som et online videomøde. I givet fald vil alle tilmeldte få tilsendt et link med adgang til generalforsamlingen.